5 BURSA GAZETECiLER VAKFI, VALi MAHMUT DEMiRTAŞ ZiYARETi

5 BURSA GAZETECiLER VAKFI, VALi MAHMUT DEMiRTAŞ ZiYARETi