2 SAHADA VEREM VE KIZAMIK ARTIYOR, CHP BURSA MİLLETVEKİLİ PROF. DR. KAYIHAN PALA

2 SAHADA VEREM VE KIZAMIK ARTIYOR, CHP BURSA MİLLETVEKİLİ PROF. DR. KAYIHAN PALA